Verdify privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 28 november 2019
Inleiding
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, verzamelen, gebruiken en bewaren. ‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens die een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon betreffen. Een identificeerbare persoon is iemand die, direct of indirect, door verwijzing naar een identificator zoals een naam, positiegegevens of specifieke gegevens betreffende gezondheid, geïdentificeerd kan worden. Deze verklaring geeft ook informatie over onze beveiligingsprocedures, uw privacyrechten (waaronder hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens) en welke bescherming de wet u biedt.

Deze verklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. We zullen u laten weten als dit het geval is en de toegepaste wijzigingen vermelden. We bevelen u tevens aan elke andere kennisgeving die u van ons ontvangt als we uw gegevens verzamelen of verwerken, goed door te lezen en te begrijpen.

Wij moeten vertrouwen op de juistheid van de persoonsgegevens die we over u verzamelen zodat wij kunnen voldoen aan de voorwaarden die in deze privacyverklaring uiteengezet worden. We vragen u daarom vriendelijk ons op te hoogte te stellen van veranderingen in uw persoonsgegevens tijdens onze contractuele relatie.
Inhoud
 • 1. Wie zijn wij?
 • 2. Welke gegevens verzamelen wij over u?
 • 3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?
 • 4. Uw wettelijke rechten
 • 5. Uw wettelijke rechten – aanvullende informatie
 • 6. Dataretentie & beveiliging
 • 7. Derde partijen die persoonsgegevens ontvangen
 • 8. Afsluiting
1. Wie zijn wij?
‘Wij’ zijn Verdi Food B.V., actief onder onze handelsnaam ‘Verdify’. Wij zijn gevestigd op Bronland 12h (6708WH) in Wageningen, Nederland en we zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70122296. Onze website is https://www.verdify.nl

Verdify wil klanten speciale voedingsbehoeften bieden die afgestemd zijn op hun gezondheidstoestand of gezondheidsdoelen. We werken hiervoor met een online platform waarop gepersonaliseerde maaltijd recepten staan die volgens uw voedingsbehoeften zijn samengesteld. Om deze service te kunnen bieden, verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan de Verdify-website of mobiele App verstrekt.

Uw privacyrechten, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of omdat dit nodig is voor de uitvoering van het contract dat we met u hebben gesloten. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als u communiceert met Verdify, bijvoorbeeld als u de producten en diensten die Verdify biedt, koopt of gebruikt en als u contact opneemt met de klantenondersteuning.

We hebben een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld die verantwoordelijk is voor de monitoring van vragen met betrekking tot deze privacyverklaring en uw privacyrechten. Voor vragen over deze privacyverklaring en uw privacyrechten kunt u contact opnemen met onze FG via de onderstaande contactgegevens. We benadrukken dat de FG geheimhoudingsplicht heeft met betrekking tot vragen en/of kwesties die u aan de FG voorlegt.

Contactgegevens FG: info@verdi.one
2. Welke gegevens verzamelen wij over u?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens en met name de volgende:

Identiteitsgegevens Wij verzamelen uw naam en geslacht zodat we u kunnen identificeren.
Contactgegevens Wij verzamelen uw facturatie- en leveringsadres, telefoonnummer en e-mailadres zodat we uw bestelling kunnen leveren en u hiervoor kunnen factureren.
Financiële gegevens Wij verzamelen uw bankgegevens voor betalingen en gegevens over betalingen van en naar u evenals andere gegevens over producten en diensten die u van ons hebt gekocht.
Technische gegevens Via cookies of soortgelijke technieken verzamelen we uw IP-adres, cookie ID, webbrowser, tijdzone en locatie, de webpagina’s die u op onze website bezocht hebt en de advertenties die u hebt bekeken of waarop u hebt doorgeklikt, het besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparatuur.
Profielgegevens Wij verzamelen uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen of bestellingen die u hebt gedaan, uw interesses en voorkeuren betreffende onze producten zodat we uw online profiel kunnen aanmaken.
Marketing- en communicatiegegevens Wij slaan uw voorkeuren op met betrekking tot het ontvangen van marketingberichten van ons evenals uw communicatievoorkeuren.
Dieetgegevens Wij verzamelen informatie over uw voedingsvoorkeuren en – beperkingen, ingrediënten die u wenst te vermijden of waar u erg van houdt, voedselallergieën, (zwangerschaps)diëten, uw voorkeuren betreffende recepten en voedingsadviezen voor het gezin. Deze gegevens worden uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming verzameld zodat we u ingrediënten en recepten kunnen bieden die overeenkomen met uw voedingsbehoeften en voorkeuren.
Medische gegevens Wij verzamelen informatie over u waarmee u geïdentificeerd kunt worden en die uw vroegere, huidige of toekomstige gezondheid of conditie betreft. Deze gegevens worden uitsluitend op basis van uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming verzameld zodat we u passende, gepersonaliseerde ingrediënten en recepten kunnen bieden, gebaseerd op uw medische behoeften.
3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?
Wij vragen u de bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden met ons te delen.

 • - Aanmaken en aanbieden van een gepersonaliseerd, online voedingsprofiel;
 • - Presentatie van een wekelijkse selectie van maaltijd recepten op basis van uw persoonlijk voedingsprofiel;
 • - Verstrekken van gedetailleerde informatie betreffende uw recepten;
 • - Bieden van de mogelijkheid specifieke ingrediënten voor eerder geleverde recepten te bestellen;
 • - Indien van toepassing, aanpassing van uw voedingsbehoeften naar aanleiding van uw (geplande) zwangerschap;
 • - Opslag van uw voorkeuren voor toekomstige interacties en communicatie van Verdify, bijv. nieuwsbrieven;
 • - Ons helpen bij het verbeteren van producten en diensten en Verdify toestaan u op de hoogte te houden van of u te betrekken bij het testen van nieuwe producten en diensten.
 • - Oplossen van problemen met betrekking tot een product of een dienst, consumentenvraagstukken;
 • - Ontvangen van nieuwsbrieven met daarin updates over onder meer nieuwe recepten, informatie over voeding en gezondheid en informatie over functionaliteit van Verdify
 • - Voldoen aan wettelijke, regelgevende of boekhoudkundige verplichtingen.
4. Uw wettelijke rechten
Nadat u persoonsgegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u redelijke toegang tot die informatie zodat u die kunt bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. U kunt ook de privacyinstellingen in uw Verdify-account verwijderen of wijzigen door in te loggen op uw account en naar “persoonlijke instellingen” te gaan. Bovendien krijgt u in onze commerciële berichten een opt-out mogelijkheid. Meer in het bijzonder zijn dit uw rechten op basis van de huidige privacywetgeving:

- Verzoek tot toegang

U kunt om toegang tot uw persoonsgegevens vragen die we over u verzameld hebben. U kunt een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u bezitten en controleren dat we deze op rechtmatige wijze verwerken.

- Verzoek tot rectificatie

U kunt om de rectificatie van de persoonsgegevens vragen die we over u verzameld hebben. U kunt onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bezitten, laten corrigeren alhoewel we de juistheid van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt wel moeten natrekken.

- Verzoek tot verwijdering (‘Recht te worden vergeten’)

Dit recht stelt u in staat ons te vragen persoonsgegevens te verwijderen of te wissen als er geen goede reden bestaat deze verder te verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen als we uw informatie op onrechtmatige wijze hebben verwerkt. Houd er echter rekening mee dat we om specifieke, wettelijke redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen. Indien dit het geval is en van toepassing is, zult u ten tijde van uw verzoek hierover op de hoogte gesteld worden.

- Het recht op beperkte verwerking

U hebt het recht beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken als (i) u denkt dat de door u verstrekte persoonsgegevens niet correct meer zijn en u ons een bepaalde periode de tijd wilt geven om de onjuistheid van de persoonsgegevens te controleren, of (ii) indien verwerking onwettig is en u het beperkte gebruik van persoonsgegevens verzoekt in plaats van het wissen van persoonsgegevens, of (iii) wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van verwerking maar u deze gegevens nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. De persoonsgegevens die beperkt verwerkt dienen te worden op basis van (een van) deze voorwaarden, zullen alleen verwerkt worden op basis van uitdrukkelijke toestemming die door uzelf gegeven wordt.

- Het recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht de overdracht te verzoeken van de persoonsgegevens die we over u verzameld hebben, aan een derde partij. Wij mogen deze overdracht niet belemmeren als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarin u een partij bent, of om op uw verzoek stappen te ondernemen voor het sluiten van een contract.
5. Uw rechten – aanvullende informatie
- Recht op intrekking van toestemming

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming, zult u het recht hebben uw uitdrukkelijke toestemming in te trekken. Intrekking van uw uitdrukkelijke toestemming zal niet afdoen aan de rechtmatigheid van de verwerking gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming vóór de intrekking. Het intrekken van toestemming is net zo eenvoudig als het geven van toestemming.

- Verzoek tot verduidelijking

Indien we uw persoonsgegevens verzameld hebben, kunt u de doeleinden van de verwerking opvragen waar de persoonsgegevens voor bestemd zijn evenals de juridische grondslag voor de verwerking. U kunt ook, indien van toepassing, verduidelijking vragen over de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens. Ten slotte, kunt u op verzoek informatie ontvangen over hoe lang de persoonsgegevens bewaard zullen worden, of, indien deze periode niet gegeven kan worden, over de criteria die gebruikt worden om deze periode te bepalen.

- In principe is dit kostenvrij

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. We kunnen in dit geval ook weigeren aan uw verzoek te voldoen.

- Verificatie

Mogelijk moeten we u om specifieke informatie vragen waarmee we uw identiteit kunnen bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw andere rechten kunnen verzekeren. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan een persoon die het recht niet heeft deze gegevens te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen voor verdere informatie met betrekking tot uw verzoek om zo onze reactie te versnellen.

- Klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is een Nederlandse autoriteit die toezicht houdt op de gegevensbescherming https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
6. Dataretentie & beveiliging
We zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is om de doelen te vervullen waarvoor we deze gegevens hebben verzameld, met name om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen vervullen door gebruik van andere middelen dan het bewaren van uw persoonsgegevens of door geschikte waarborgen toe te passen zoals pseudonimiseren.

Onze website www.verdify.nl is beveiligd, up-to-date en voldoet aan de meest recente beveiligingsrichtlijnen. De website werd gebouwd door Synapzz B.V., a ISO 9001 (2008); ISO 27001 (2013); NEN 7510 (2011NL), een gecertificeerd bedrijf dat haar beveiligingsbeleid regelmatig bijhoudt en herziet en dit alles in overeenstemming met de voorwaarden van OWASP Web Application Security. Onze website wordt onderhouden Velmie LLC (www.velmie.com). Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen op servers van TransIP BV, gevestigd te Leiden. Deze veiligheidsmaatregelen voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op een ongeoorloofde manier gebruikt of geopend worden, gewijzigd, bekendgemaakt of vernietigd worden.

We gebruiken beveiligingsprocedures en bedrijfssystemen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken tot de FG, bevoegde werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die om zakelijke redenen deze gegevens dienen te kennen. De persoonsgegevens waar zij toegang tot hebben, worden tot een minimum beperkt in verhouding tot het zakelijke doel waar ze voor bestemd zijn. Deze partijen zijn allen gebonden door een geheimhoudingsplicht.
7. Derde partijen die persoonsgegevens ontvangen
Wij delen uw persoonsgegevens met derde partijen met wie wij samenwerken voor het leveren van onze producten en diensten – enkel en voor zover dit noodzakelijk is voor een goede werking van Verdify, met betrekking tot bovengenoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen voor reclame of promotiedoeleinden. Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, werken we specifiek samen met:

 • - Synapzz B.V. voor het bouwen van onze website en de functionaliteiten hiervan;
 • - Velmie L.L.C. voor het onderhouden en bijwerken van onze website en mobiele App;
 • - TransIP B.V. voor het hosten van onze website en de beveiliging van uw persoonsgegevens;
 • - Mollie B.V. voor het innen van betalingen voor bestellingen die via onze website worden geplaatst.

Als u besluit een bestelling te plaatsen via onze website of mobiele App, hebben we via Mollie toegang tot de naam op en het nummer van uw bankrekening.

Via de website of mobiele App kunt u producten klaarzetten voor een bestelling bij Albert Heijn B.V. Dit verloopt via de knop ‘Zet alles op je lijst’ met het Albert Heijn logo. Als u besluit deze knop te gebruiken dan worden alle geselecteerde ingrediënten automatisch in het winkelmandje op ah.nl geladen en kunt u gebruik maken van de bezorg- of afhaalservice van Albert Heijn. Verdi Food stuurt voor deze doeleinden geen gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, persoonlijke voorkeuren of andere direct identificerende gegevens naar Albert Heijn. Albert Heijn ontvangt enkel informatie over welke producten u op uw AH-boodschappenlijstje zet en dat u via de website of mobiele App van Verdify gebruik heeft gemaakt van de hiervoor bedoelde knop.

We hebben aan de derde partijen waar wij mee samenwerken dezelfde gegevensbescherming en vertrouwelijkheidsverplichtingen opgelegd die uiteengezet zijn in deze privacyverklaring. Indien en wanneer we andere derde partijen aantrekken voor het verstrekken van onze diensten, dan zullen we u hierover informeren, voor zover het delen van uw persoonsgegevens betreft. We zullen een samenwerking met een derde partij alleen aangaan als deze partij kan aantonen dat er geschikte veiligheidsmaatregelen zijn genomen en de vertrouwelijkheid gegarandeerd kan worden.
8. Afsluiting
Zoals hierboven vermeld, kunt u contact opnemen met de FG voor vragen over deze privacyverklaring en/of uw privacyrechten. We merken tevens op dat indien we persoonsgegevens over u dienen te verzamelen in het kader van een contract dat we met u hebben afgesloten en u (een deel van) deze persoonsgegevens niet wenst te verstrekken, wij mogelijk niet in staat zullen zijn het contract dat we met u hebben of met u proberen af te sluiten, uit te voeren. In dat geval zijn we mogelijk genoodzaakt de delen van het contract te annuleren die we niet kunnen uitvoeren. We zullen u hierover informeren als dit het geval mocht zijn.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 28 november 2019

Neem contact op

Vul het onderstaande formulier in voor contact met Verdify