1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verdi Food B.V., gevestigd te (6708WH) Wageningen, aan Bronland 12h, ingeschreven onder KvK nummer 70122296, eveneens met de handelsnaam Verdify.

1.2 Apparaten: de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals vermeld op de Website.

1.3 Content: digitaal materiaal gepubliceerd op de Website en/of toegezonden aan de Gebruiker op basis van zijn Profiel, zoals tekst, afbeeldingen, foto’s en films, die hoofdzakelijk betrekking hebben op, maar niet beperkt zijn tot, recepten, voedingsinformatie en -advies en gezondheidsinformatie en -advies.

1.4 Dienst: abonneedienst van Verdi Food die het Gebruikers mogelijk maakt via Apparaten Content af te nemen en uitsluitend voor gebruik in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

1.5 Gebruiker: de natuurlijke persoon die met Verdi Food een Overeenkomst gericht op het afnemen van de Dienst heeft gesloten of wenst te sluiten.

1.6 Overeenkomst: de op afstand tot stand gekomen overeenkomst waarbij Verdi Food zich jegens Gebruiker verbindt om toegang te verlenen tot de Dienst.

1.7 Privacybeleid: het beleid waarbij Verdi Food zich jegens Gebruiker verbindt om persoonsgegevens van Gebruiker enkel te verwerken onder de voorwaarden zoals omschreven in het Privacybeleid, gepubliceerd op de Website en toegankelijk hier.

1.8 Profiel: profiel van de gebruiker dat Verdi Food genereert op basis van informatie die de Gebruiker aan Verdi Food ter beschikking stelt ten behoeve van het genereren van gepersonaliseerde Content.

1.9 Verdi Food: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

1.10 Website: de Website van Verdi Food, die toegankelijk is via https://www.verdify.nl

1.11 Mobiele App: de mobiele App van Verdi Food, die toegankelijk is via Google Play en de Apple Store.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verdi Food en op elke Overeenkomst tussen Verdi Food en Gebruiker met betrekking tot de Dienst.

2.2 Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, stelt Verdi Food de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan Gebruiker beschikbaar op zodanige wijze dat de Gebruiker deze op een eenvoudige manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Verdi Food, voordat een Overeenkomst wordt gesloten, aangeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Gebruiker kosteloos een exemplaar toezendt.

2.3 Verdi Food behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden kan altijd op de Website worden geraadpleegd.

2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen hiervan niet aan.

3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

3.1 Aanbiedingen door Verdi Food zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Verdi Food baseert haar aanbod op de gegevens die door of namens Gebruiker zijn verstrekt. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan, of bezwaar maken tegen, een aanbod dat is gebaseerd op de onjuiste of onvolledige informatie die door of namens Gebruiker is verstrekt.

3.3 Een Overeenkomst met betrekking tot de Dienst komt tot stand door akkoord te geven op deze Algemene Voorwaarden en vervolgens een persoonlijk profiel aan te maken via de Website of de Mobiele App.

3.4 Overeenkomsten worden overeengekomen voor onbepaalde tijd en zijn per maand opzegbaar.

4. Gebruikersprofiel

4.1 Nadat een Overeenkomst is gesloten, kan Gebruiker een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website of de Mobiele App.

4.2 Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen een Overeenkomst sluiten. In geval Gebruiker jonger is dan 18 jaar dient hij/zij vooraf aantoonbaar toestemming hebben verkregen van een (van de) ouder(s) of voogd.

4.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar login gegevens voor anderen en Gebruiker zal anderen geen toegang verlenen tot de Dienst met behulp van zijn/haar Profiel. Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die via zijn/haar Profiel worden verricht. Zodra Gebruiker het vermoeden heeft dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn/haar Profiel en/of identiteit dient Gebruiker Verdi Food daarvan direct op de hoogte te stellen. Verdi Food zal in reactie hierop het Profiel van Gebruiker blokkeren en op eerste verzoek van Gebruiker hem/haar de mogelijkheid bieden een nieuw Profiel aan te maken.

5. Prijs en betaling

5.1 Alle door Verdi Food gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende btw-tarief, tenzij anders vermeld.

5.2 Verdi Food behoudt zich het recht voor om prijzen jaarlijks aan te passen en zal de gewijzigde prijzen op een voor Gebruiker toegankelijke wijze publiceren. Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst per direct op te zeggen in overeenstemming met artikel 9 wanneer hij/zij niet akkoord gaat met de prijswijziging.

5.3 Het gebruik van de Dienst is kosteloos. Wanneer aan bepaald gebruik kosten zijn verbonden, wordt dit duidelijk aangegeven.

5.4 Verdi is gerechtigd over bedragen die niet tijdig zijn voldaan van Gebruiker de wettelijke rente voor handelstransacties te vorderen, zoals te vinden op de website van De Nederlandse Bank (https://www.dnb.nl).

5.5 Gebruiker stemt in de incassokosten (inclusief advocaatkosten) die Verdi Food in redelijkheid heeft gemaakt ter verkrijging van verhaal, te vergoeden.

6. Uitvoering dienstverlening

6.1 Verdi Food stelt de Content voor Gebruiker beschikbaar nadat Gebruiker een Overeenkomst heeft gesloten met Verdi Food.

6.2 Op basis van het Profiel van de Gebruiker stelt Verdi Food Content beschikbaar voor de Gebruiker.

6.3 Verdi Food heeft het recht om de Content op elk gewenst moment aan te passen zonder Gebruiker daar vooraf van in kennis te stellen.

6.4 Verdi Food treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

6.5 Verdi Food zal alle persoonsgegevens van Gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en volgens het Privacybeleid van Verdi Food.

6.6 Verdi Food zal haar verplichtingen onder de artikelen 6.4 en 6.5 opleggen aan derden die zij betrekt in de uitvoering van haar dienstverlening, zoals maar niet beperkt tot de partij die de betalingen voor de Dienst uitvoert.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

7.1 Verdi Food sluit iedere aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte schade die in enig opzicht verband houden met de toegang tot de Content en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen en schade aan Gebruiker’s Apparaat, gegevens of computer- en telecommunicatiesystemen, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Verdi Food.

7.2 Verdi Food besteedt continue zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van de Content. Wanneer Gebruiker desalniettemin meent dat bepaalde informatie niet juist of volledig is, nodigt Verdi Food Gebruiker uit dit per e-mail onder vermelding van telefoonnummer kenbaar te maken aan de klantenservice van Verdi Food op info@verdi.one, waarna Verdi Food contact zal opnemen met Gebruiker, zo mogelijk binnen 2 werkdagen na melding.

7.3 Indien en voor zover Verdi Food jegens Gebruiker aansprakelijk is voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot het bedrag van de vergoeding die Verdi Food voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen.

7.4 Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 7.1 – 7.3, is Gebruiker aansprakelijk en vrijwaart Verdi Food voor alle schade, (derden) vorderingen, aansprakelijkheid of kosten (inclusief advocaatkosten die Verdi Food in redelijkheid heeft gemaakt) veroorzaakt door:

  • bewuste roekeloosheid of opzet van Gebruiker;
  • onjuistheden en/of onvolledigheden in de door of namens Gebruiker verstrekte informatie;
  • alle andere tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker onder de wet of Algemene Voorwaarden.

7.5 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verdi Food in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Verdi Food gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Verdi Food kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8. Intellectueel eigendom & Licentie

8.1 De Content alsmede de Website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Verdi Food dan wel aan haar licentiegevers. Gebruiker verbindt zich deze rechten te respecteren en de Dienst alsmede de Website uitsluitend zoals overeengekomen in deze Algemene Voorwaarden te gebruiken.

8.2 Door akkoord te geven op de Algemene Voorwaarden en een profiel aan te maken bij Verdi Food ontstaat er een Overeenkomst, waarbij Gebruiker van Verdi Food een beperkte, niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie krijgt om de Content conform deze Algemene Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) op een Apparaat of print te bekijken.

8.3 Gebruik van de Content anders dan in deze Algemene Voorwaarden omschreven, waaronder maar niet beperkt tot commercieel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.

8.4 Het is Gebruiker niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde, of anderszins te publiceren of te verspreiden via social media waaronder Instagram, Facebook en Snapchat.

8.5 Mede omdat Verdi Food voor het aanbieden van de Content mede-afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, behoudt Verdi Food zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. Verdi Food noch de licentiegevers van Verdi Food zijn aansprakelijk jegens Gebruiker of derden wanneer Verdi Food dat recht uitoefent.

9. Duur en beëinding overeenkomst

9.1 De Diensten worden voor onbepaalde tijd aangeboden, tenzij de overeenkomst eerder wordt beëindigd door uitvoering te geven aan artikel 9.2 of 9.3 hieronder.

9.2 Gebruiker kan de Overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen door dit aan Verdi Food kenbaar te maken op info@verdi.one.

9.2 Gebruiker kan bij opzegging gebruik blijven maken van de Dienst tot ingang van de eerstvolgende kalendermaand. Betaalde abonnementsgelden worden nimmer gerestitueerd. Gebruiker dient zelf de automatische incasso van zijn/haar abonnementsgelden te staken, indien van toepassing.

9.3 Verdi Food kan de Overeenkomst beëindigen wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt, of Verdi Food het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt. In het geval Verdi Food de Overeenkomst jegens een Gebruikers beëindigt, informeert zij de Gebruiker hierover schriftelijk op het bij Verdi Food bekende e-mailadres en heeft zij het recht de Dienst per direct stop te zetten.

9.4 Verdi Food zal, op verzoek van Gebruiker, alle informatie en documentatie die zij bezit, inclusief persoonsgegevens, teruggeven aan Gebruiker bij de beëindiging van de Overeenkomst. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn ter uitvoering van de Overeenkomst, zullen worden verwijderd volgens het Privacybeleid.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

10.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit, of in verband met, de Algemene Voorwaarden en die niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]